CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMENE - TITULARIZARE

Categorie: Arhiva
Publicat:Joi, 12 Iulie 2012
Afişări: 3594
CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT
RESURSE UMANE ȘI REȚEA ȘCOLARĂ
Nr. 932 / 04.07.2012
APROB,
SECRETAR DE STAT,
STELIAN VICTOR FEDORCA
Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul
Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/
rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar
Structura subiectelor
Structura probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/
catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar
2012 va cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele/ domeniile/ specializările la care
se susţine concursul, două subiecte, fiecare notat cu câte 45 de puncte. Se acordă 10
puncte din oficiu, iar nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
obţinut pentru lucrare.
Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
Subiectele vizează aplicarea conceptelor generale de metodică utilizând conţinutul
ştiinţific al disciplinei/ disciplinelor de specialitate. Astfel, subiectele urmăresc:
- perspective practic-aplicative, ilustrări şi exemplificări, realizare de analize critice
ale diferitelor aspecte abordate;
- calitatea, consistenţa, structurarea şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor;
- modalitatea de formulare a opiniilor şi pertinenţa argumentărilor;
- corectitudinea conţinutului ştiinţific;
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
I. Pentru toate disciplinele de concurs (cu excepţia: educaţie fizică şi sport,
kinetoterapie, profesori documentarişti, consiliere psihopedagogică, psihopedagogie
specială, terapie educaţională complexă şi integrată):
Subiectul I este elaborat din perspectiva abordării didactice a unor secvenţe/ unităţi
de învăţare din programa/ programele şcolare în vigoare pentru disciplina/
disciplinele la care se susţine concursul. Subiectul I poate cuprinde itemi
semiobiectivi şi/ sau subiectivi.
Subiectul al II-lea este centrat pe problematica proiectării şi realizării evaluării
competenţelor dobândite de elevi şi prevăzute în programa/ programele şcolare în
2
vigoare pentru disciplina/ disciplinele la care se susţine concursul. Acest subiect vizează demonstrarea competenţelor de evaluare ale cadrului didactic în contextul procesului instructiv-educativ pentru disciplina/ disciplinele de concurs. Subiectul al II-lea cuprinde itemi subiectivi. II. a. Pentru educaţie fizică şi sport şi pentru kinetoterapie: Subiectul I este elaborat din perspectiva abordării didactice a principiilor de instruire şi a procedeelor şi metodelor specifice disciplinei la care se susţine concursul. Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. Subiectul al II-lea este elaborat pe problematica proiectării activităţii specifice disciplinei la care se susţine concursul. Subiectul al II-lea cuprinde itemi subiectivi. II. b. Pentru profesori documentarişti: Subiectul I este elaborat din perspectiva activităţilor cu caracter practic aplicativ: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice, precum şi strategiile didactice utilizate în procesul de instruire. Subiectul I poate cuprinde itemi obiectivi şi/ sau semiobiectivi. Subiectul al II-lea este centrat pe problematica managementului clasei. Subiectul al II-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi. Aceste subiecte vizează demonstrarea competenţelor cadrului didactic în formarea elevilor şi în influenţarea climatului educaţional al şcolii. II. c. Pentru consiliere psihopedagogică: Subiectul I este elaborat din perspectiva activităţilor cu caracter practic-aplicativ: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice, precum şi a programelor specifice de consiliere psihopedagogică. Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. Subiectul al II-lea este centrat pe problematica managementului propriei persoane, precum şi a managementului clasei de elevi. Acest subiect vizează demonstrarea competenţelor consilierului psihopedagog de formare de atitudini, de evaluare a progreselor realizate de elevi în urma consilierii, de realizare a unui climat educativ stimulativ şi eficient, precum şi demonstrarea competenţelor privind construirea demersurilor didactice interactive. Subiectul al II-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. II. d. Pentru psihopedagogie specială şi pentru terapie educaţională complexă şi integrată: Subiectul I este elaborat din perspectiva activităţilor cu caracter practic-aplicativ: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic şi desfăşurarea activităţilor educaţional-terapeutice cu elevii/ copiii/ tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES), abordarea strategiilor privind integrarea educaţională şi inserţia socială, desfăşurarea activităţilor instructiv-educative. Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi.
3
Subiectul al II-lea este centrat pe monitorizarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu şi pe evaluarea competenţelor dobândite de elevi în cadrul acestui proces, pe integrarea progresului şi a rezultatelor şcolare ale elevilor. Acest subiect vizează şi demonstrarea competenţelor de realizare a unui climat educativ interactiv, stimulativ, de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice specifice. Subiectul al II-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. Subiectele pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar 2012 sunt proiectate astfel încât să evalueze competenţe înscrise în programele specifice aprobate, în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012 – 2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 2011 și cu Precizările Nr. 819/ 27.VI.2012. DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL, Silviu Cristian MIRESCU Corina MARIN DIRECTOR, Marius BĂLAȘA