Autentificare

Avem 10 vizitatori și niciun membru online

Arhiva UJSLIBN 2007-2012

Statutul UJSLI B-N forma finala aprobata de Consiliul JudeteanS T A T U T U L

UNIUNII JUDEŢENE A SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

BISTRIŢA – NĂSĂUD
Cap. I DISPOZIŢII GENERALE


Art. 1: Denumirea uniunii este: “Uniunea Judeţeană a Sindicatelor Libere din Învăţământ” Bistriţa - Năsăud (UJSLI B-N).

Art. 2: Uniunea Judeţeana a Sindicatelor Libere din Învăţământ Bistriţa - Năsăud (UJSLI B-N) este o organizaţie socio – profesionala, care reuneşte pe baza liberului consimţământ, sindicatele libere din unităţile de învăţământ, precum şi angajaţii din unităţile si instituţiile învăţământ de de pe raza judeţului Bistriţa – Năsăud, care nu s-au constituit în sindicate cu personalitate juridică, nu sunt membri ai altor organizaţii sindicale si solicită, în scris, să devină membri ai UJSLI.

Art. 3: UJSLI Bistriţa – Nasaud are statut propriu si este persoană juridică înregistrată la Judecatoria Bistriţa cu nr. 179 / P. J. / 1991.

Art. 4: UJSLI Bistrita – Nasaud are sediul în municipiul Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr. 3.

Art. 5: UJSLI Bistrita – Nasaud este independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de patronate, asociaţii, culte si de oricare alte organizaţii legal constituite.

Art. 6: UJSLI Bistrita – Nasaud are gestiune si buget propriu şi işi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului statut şi în spiritul Convenţiei nr. 87/1948 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Art. 7: UJSLI Bistrita – Nasaud are dreptul la iniţiativă legislativă, conform legii.

Art. 8: UJSLI Bistrita – Nasaud are dreptul de afiliere/dezafiliere în sistem federativ şi/sau confederativ, conform statutului sau hotărârii Conferinţei Judeţene. UJSLI Bistrita – Nasaud are drept de colaborare cu mişcarea sindicală naţională şi/sau internaţională.

Art. 9: UJSLI Bistrita – Nasaud este membru fondator al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi al Uniunii Judeţene a Sindicatelor Democratice (UJSD) Bistrita – Nasaud, iar prin acestea este afiliată la Internaţionala Educaţiei, respectiv la Confederaţia Sindicatelor Democratice din Romania (CSDR).


Cap. II SCOPUL SI OBIECTIVELE


Art. 10: UJSLI Bistrita – Nasaud are drept scop apărarea dreptului salariaţilor din învăţământ de a-şi constitui sindicate libere, fără deosebire de naţionalitate, sex, convingeri, apartenenţă politică şi religioasă, precum şi organizarea luptei unite a membrilor săi pentru obţinerea si apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale acestora.

Art. 11: Obiectivele UJSLI Bistrita – Nasaud sunt urmatoarele:

a) Dobandirea, respectarea, reprezentarea, promovarea si apararea drepturilor şi intereselor profesionale, sociale, economice, culturale, sportiv – turistice, medicale şi ecologice ale membrilor săi.

b) Reconsiderarea statutului socio – profesional al salariaţilor din învăţământ prin recâştigarea recunoaşterii morale si a recompensei salariale în concordanţă cu importanţa socială şi legală a activităţii desfăşurate.

c) Apărarea drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele si convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi a drepturilor prevăzute în contractele colective şi individuale de munca.

d) Apararea drepturilor legale ale sindicatelor afiliate si ale membrilor săi, în toate cazurile în care se constată că acestea au fost nerespectate sau încălcate în mod abuziv.

e) Implicarea în elaborarea, dezbaterea si amendarea proiectelor de legi, regulamente, metodologii si alte acte normative care vizeaza învăţământul, relaţiile de munca, domeniul social şi sindical.

f) Susţinerea reformei învăţământului şi ridicarea calitativă a activităţii didactice şi a activităţii sindicale.

g) Negocierea CCM la nivel judeţean, la nivel de unităţi şi încheierea de protocoale cu instituţiile responsabile prevăzute în lege şi în CCM la nivel de ramură şi la nivel naţional.

h) Stimularea perfecţionării personalului didactic şi al angajaţilor din învăţământ, în scopul îmbunătăţirii continue a standardului de muncă şi viaţă al acestora.

i) Menţinerea locurilor de muncă ale membrilor săi, a drepturilor legate de muncă si protecţia muncii, îmbunătăţirea asistenţei şi protecţiei sociale.

j) Asigurarea protecţiei liderilor şi a membrilor de sindicat, conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă.

k) Pregătirea liderilor şi a membrilor de sindicat pe probleme de cunoaştere şi aplicare a legislaţiei din domeniul învăţământului, al muncii şi din domeniul sindical.

l) Menţinerea sănătăţii şi refacerea capacităţii de muncă a salariaţilor din învăţământ, inclusiv prin crearea unui sistem propriu de facilităţi pentru odihna şi recreere.

m) Organizarea de activităţi culturale, sportive şi turistice în folosul membrilor de sindicat.

n) Iniţierea de activităţi proprii conform legii, atragerea de donaţii şi sponsorizări prin care să fie sporit patrimoniul UJSLI.

o) Sesizarea şi stoparea tendinţelor de politizare a învăţământului şi a mşcării sindicale.

p) Acordarea de asistenţă sindicală şi juridica membrilor săi în cazul litigiilor de muncă.


Cap. III MODALITATI DE ACTIUNE


Art. 12: Pentru atingerea scopului si infaptuirea obiectivelor sale, UJSLI Bistrita – Nasaud, va actiona prin urmatoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a) negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;

b) petitia, comunicatul, scrisoarea deschisa, protestul;

c) sesizarea, loby-ul, interpelarea, protocolul, acordul;

d) intrunirea, pichetarea, marsul, mitingul, demonstratia;

e) participarea activa a reprezentantilor UJSLI si ai sindicatelor afiliate in toate organismele de decizie ale administratiei / patronatului, conform legii si CCM.

f) colectarea, dezbaterea, aprobarea si sustinerea propunerilor pentru elaborarea si amendarea legilor, regulamentelor, metodologiilor si a altor acte normative care vizeaza invatamantul, relatiile de munca, domeniul social si sindical;

g) solicitarea de sprijin din partea uniunii, federatiei si confederatiei la care UJSLI este afiliata, pentru solutionarea conflictelor de munca;

h) activitatea si opinia reprezentantilor UJSLI si ai sindicatelor afiliate in Comisia Paritara, in Consiliul de Administratie si in alte organisme de decizie, la care participa conform legii;

i) acordarea de sprijin si sustinerea actiunilor revendicative ale sindicatelor afiliate si ale membrilor UJSLI;

j) actionarea in justitie, sesizarea procuraturii si a altor instante competente;

k) greva;

l) cooperarea cu alte organizatii sindicale;

m) organizarea de cursuri de formare a liderilor de sindicat;

n) negocierea preţului si obtinerea biletelor subventionate, de odihna si tratament, conform solicitarilor membrilor de sindicat;

o) alte forme de lupta sindicala, conform legii;

p) sesizarea O.I.M. si a altor foruri internationale in cazul incalcarii de catre autoritatile romane, a drepturilor si libertatilor sindicale.


Cap. IV DOBANDIREA SI INCETAREA CALITATII DE MEMBRU AL UJSLI


Art. 13: (1) Poate fi membru de sindicat orice persoana care are calitatea de salariat, care exercita legal o meserie sau o profesie in unitatile si institutiile de invatamant de pe raza judetului, si solicita pe baza liberului consimtamant, inscrierea in sindicat, cu exceptia celor care le este interzis prin lege acest drept.

(2) Pot avea calitatea de membru al UJSLI Bistrita – Nasaud, organizatiile sindicale din unitatile si institutiile de invatamant ale judetului, care solicita afilierea prin cerere scrisa, recunoaste si respecta statutul UJSLI si accepta obligatia de a plati cotizatia stabilita.

(3) Cererea de afiliere va fi insotita de:

a) procesul verbal de constituire a sindicatului si de alegere a organelor de conducere;

b) tabel nominal cu membri de sindicat, semnat de acestia;

c) tabel nominal cu membri biroului si functiile acestora;

d) copie de pe statutul legalizat si de pe hotararea judecatoreasca;

(4) Afilierea este aprobata de Consiliul Judetean cu majoritatea simpla a celor prezenti;

(5) Calitatea de membru al UJSLI incepe cu data aprobarii afilierii;

(6) Afilierea la UJSLI este incompatibila cu afilierea la o alta organizatie sindicala;

(7) Grupele sindicale cu un numar mai mic de 15 membri, sau sindicatele care inca nu si-au dobandit personalitatea juridica, se pot afilia la UJSLI in conditiile art. 13 aliniatul (3) lit. a) b) c).

(8) Liderii sindicatelor afiliate la UJSLI, membri ai Consiliului Judeţean, vor primi lunar o indemnizaţie de minim 10% din cotizaţia, rămasă la unitatea de învăţământ, care este egală cu jumătate din 1% din salariul brut. Această indemnizaţie se va aproba în Adunarea Generală a sindicatului din unitatea de învăţământ.

Art. 14: Calitatea de membru sau sindicat afiliat al UJSLI se pierde prin:

a) incalcarea statutului UJSLI;

b) participarea la actiuni antisindicale care prejudiciaza imaginea si activitatea UJSLI;

c) denigrarea liderilor de sindicat si defaimarea activitatii sindicale;

d) neplata cotizatiei pe o perioada de doua luni consecutive sau de trei luni cumulate intr-un an calendaristic;

e) cererea de dezafiliere, exprimata in scris, semnata de membrii biroului si insotita de o copie a procesului verbal incheiat in adunarea generala care a hotarat dezafilierea;

f) cererea de retragere din sindicat, sau pierderea calitatilor prevazute de lege pentru constituirea in sindicate sau aderarea la acestea.

Calitatea de membru al UJSLI inceteaza la data aprobarii cererii de retragere, care se face in prima sedinta a Consiliului Judetean dupa data inregistrarii cererii.

Art. 15: In una din situatiile prevazute de Art. 14 lit. a) b) c) d) Biroul Operativ al UJSLI B – N, procedeaza la:

a) atentionarea verbala a conducerii sindicatului;

b) atentionarea in scris a conducerii sindicatului;

c) informarea adunarii generale a sindicatului afiliat;

Biroul Operativ informeaza Consiliul Judetean despre masurile luate si propune spre aprobare:

a) suspendarea liderului din Consiliul Judetean al UJSLI;

b) excluderea.

Retragerea calitatii de membru al UJSLI este analizata de Biroul Operativ si supusa aprobarii Consiliului Judetean, care se pronunta cu 2/3 din voturile exprimate.

Art. 16: (1) In cazul retragerii sau excluderii din UJSLI, sindicatul afiliat / membrul are obligatia de a plati cotizatia pana la data incetarii efective a calitatii de membru.

(2) In conformitate cu dispozitiile legislaţiei în vigoare, cotizatia, sumele sau bunurile donate UJSLI nu pot face obiectul unor cereri de restituire.

(3) Retragerea din UJSLI atrage dupa sine pierderea tuturor facilitatilor acordate de uniune, inclusiv a dreptului de a beneficia de prevederile CCM negociat de UJSLI, fara plata contributiei prevazuta de acesta.

(4) Reprimirea in UJSLI se poate face dupa o luna de zile, la solicitarea scrisa a conducerii sindicatului si in conditiile hotarate de Consiliul Judetean.


Cap. V DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR UJSLI


Art. 17: Membrii UJSLI au urmatoarele drepturi:

a) sa-si organizeze si sa-si desfasoare intreaga activitate in deplina autonomie pe baza statutelor proprii sau pe baza statutului UJSLI.

b) sa-si desemneze reprezentantii la Conferinta Judeteana a UJSLI conform normei de reprezentare;

c) sa aleaga, sa candideze si sa fie alesi in organele de conducere ale sindicatului si ale UJSLI, conform legii sindicatelor si statutelor;

d) sa avanseze propuneri si sa participe la luarea si aplicarea deciziilor organelor de conducere;

e) sa aduca amendamente la proiectele de legi, metodologii si regulamente si sa initieze propuneri de acte normative, sa motiveze si sa-si sustina opiniile;

f) sa beneficieze in mod egal de facilitatile obtinute de UJSLI;

g) sa-si exprime liber propria opinie, in toate forurile UJSLI, si sa si-o sustina chiar si dupa adoptarea deciziei;

h) sa ceara si sa primeasca sprijinul UJSLI pentru realizarea scopurilor si obiectivelor statutare proprii si care nu contravin legii, statutului si hotararilor UJSLI;

i) sa contribuie cu propuneri la imbunatatirea CCM la nivel de ramura si la nivel judetean, sa negocieze si sa incheie CCM la nivel de unitati;

j) sa fie informati operativ si obiectiv asupra intentiilor actiunilor si activitatilor UJSLI;

k) sa solicite si sa primeasca sprijin din partea UJSLI, pentru solutionarea conflictelor de munca;

l) sa informeze UJSLI despre propria activitate;

m) alte drepturi prevazute de legislatie si de hotararile organelor de conducere ale UJSLI;

n) pentru facilitarea drepturilor prevăzute la literele d), e), g), i) şi j) din acest articol şi pentru descentralizarea şi transparenţa deciziilor, se constituie Consiliul Consultativ al UJSLI, format din 21 de membri aleşi de Consiliul Judeţean dintre membri acestuia, care nu sunt în organele de conducere ale UJSLI. Atribuţiile şi modul de funcţionare a Consiliului Consultativ se vor stabili prin regulament, aprobat de Consiliul Judeţean.

Art. 18: Membrii UJSLI au urmatoarele indatoriri:

a) sa cunoasca si sa respecte statutul UJSLI, statutul propriu si legislatia sindicala, legislatia muncii si legislatia scolara;

b) sa participe si sa sustina solidar si activ actiunile UJSLI, ale federatiei si confederatiei la care UJSLI este afiliata, in lupta pentru apararea drepturilor si libertatilor membrilor de sindicat;

c) sa actioneze unit pentru infaptuirea hotararilor si masurilor stabilite statutar de UJSLI. Sindicatele care, prin votul Adunarii Generale la care este invitat un reprezentant al UJSLI, nu accepta anumite hotarari, nu sunt obligate sa participe la indeplinirea lor, dar sunt obligate sa se abtina de la orice acte potrivnice realizarii hotararilor majoritatii;

d) sa achite lunar cotizatia, pe stat de plata, conform numarului de membri, si s-o vireze in contul UJSLI;

e) sa informeze membrii de sindicat despre activitatile UJSLI si ale federatiei;

f) sa nu intreprinda actiuni de natura sa aduca prejudicii UJSLI si/sau membrilor sai, sa actioneze impotriva atacurilor nejustificate la adresa UJSLI si a membrilor sai;

g) sa-si exercite dreptul de a verifica si de a cere respectarea drepturilor legale si a celor ce decurg din contractele colective si individuale de munca;

h) alte indatoriri si obligatii ce decurg din legile in vigoare si din contractele de munca;

i) sa negocieze si sa incheie CCM la nivel judetean si la nivel de unitate, conform legii 130/1996, modificata, completata si republicata, si cu CCM incheiat la nivel de ramura invatamant;

j) sa negocieze si sa incheie protocoale conform CCM.

Cap. VI ORGANELE DE CONDUCERE, DURATA MANDATULUI, ATRIBUTII, MODUL DE ALEGERE SI DE REVOCARE


Art. 19: Organele de conducere ale UJSLI sunt:

a) Conferinta Judeteana;

b) Consiliul Judetean;

c) Biroul Operativ;

d) Biroul Executiv;

e) Preşedinte.

Art. 20: (1) Organul superior de conducere este Conferinta Judeteana, care se convoca o data la 5ani, in sesiune ordinara. Covocarea Conferintei se face la propunerea presedintelui, a cel putin 1/3 din membri Biroului Operativ sau a cel putin 1/3 din membri Consiliului Judetean, si se aproba de Consiliul Judetean, cu 2/3 din voturile celor prezenti. Conferinta Judeteana extraordinara se convoca ori de cate ori este nevoie, in aceleasi conditii.

(2) Conferinta Judeteana este constituita din delegatii alesi de sindicatele afiliate, potrivit normei de reprezentare stabilita de Consiliul Judetean şi înscrişi în tabelele cu delegaţii. Tabelele cu delegatii, semnate şi ştampilate de liderul de sindicat, se trimit la sediul UJSLI cu cel putin 7 zile inainte de data conferintei. Conferinţa este statutara in prezenta a cel putin 2/3 din delegaţii nominalizaţi.

(3) Membrii Biroului Operativ si ai Comisiei de cenzori sunt delegati de drept la Conferinta Judeteana.

(4) Conferinta Judeteana adopta hotarari cu majoritate simpla, in conformitate cu procedura aprobata de Conferinta Judeteana.

(5) Data, locul, ordinea de zi si durata Conferintei Judetene se stabilesc de Consiliul Judetean cu cel putin 30 de zile inainte.

Art. 21: Conferinta Judeteana are urmatoarele competente:

a) aproba ordinea de zi si procedura de desfasurare si de vot;

b) analizeaza si evalueaza activitatea UJSLI si a organelor de conducere;

c) stabileste obiectivele si directiile de actiune ale UJSLI pe termen mediu si lung;

d) amendeaza sau modifica statutul UJSLI si il aproba;

e) hotaraste asupra motiunilor, apelurilor si propunerilor adresate Conferintei;

f) decide afilierea/dezafilierea in sistem federativ/confederativ;

g) alege Comitetul elector, format din trei delegati care nu candideaza pentru functiile Biroului Operativ sau pentru Comisia de cenzori, care au vechime, ca lider de sindicat, cel puţin 4 ani si care sunt recunoscuti in privinta corectitudinii si impartialitatii;

h) alege Comisia de numarare a voturilor, formata din trei delegati;

i) alege individual si pe functii, prin vot secret sau deschis, cu majoritate simpla, in etape succesive, membrii Biroului Operativ si ai Comisiei de cenzori, dintre persoanele care si-au depus candidatura conform hotararii Consiliului Judetean. Comitetul elector primeste dosarul cu candidaturile depuse si accepta, la solicitarea candidatilor, modificarea candidaturii conform functiilor aprobate de Conferinta Judeteana.

Art. 22: Conferinta Judeteana extraordinara are aceleasi competente ca si Conferinta Judeteana ordinara;

Art. 23: (1) Pentru functii de conducere in Biroul Operativ al UJSLI pot candida persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt delegate la Conferinta Judeteana;

b) cunosc si respecta Legea Sindicatelor si statutul UJSLI;

c) nu detin functii de conducere in partidele politice, in administratie si patronate;

d) au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa interzicerii acestui drept;

e) nu au facut parte din organele de securitate, nu au fost ofiteri acoperiti, nu au fost informatori ai securitatii si nu au avut functii de partid platite;

f) dau dovada de competenta profesionala si de conduita morala;

g) dovedesc experienta sindicala, de cel puţin 2 ani, in functia de lider de sindicat, la nivel de unitate de învăţământ sau la nivel judeţean;

h) au participat la cursuri de formare pe probleme sindicale şi de legislaţie

(2) Candidaturile se depun la secretariatul UJSLI, cu cel puţin 7 zile înainte de data Conferinţei şi conform Art.21 i) se predau, in ziua conferintei, Comitetului elector. Candidatura va contine data nasterii si va fi insotita de documente şi de o declaratie pe proprie raspundere pentru punctele: c), d), e), g) şi h). Comitetul elector si Comisia de numarare a voturilor raspund de organizarea si desfasurarea alegerilor conform procedurii, precum si de corectitudinea acestora.

(3) Mandatul celor alesi este de 5 ani.

Art. 24: (1) Organul de conducere al UJSLI, intre conferinte, este Consiliul Judetean. Consiliul Judetean este cnstituit din presedintii sindicatelor cu personalitate juridica si ai sindicatelor din unitatile de învăţământ cu personalitate juridica, din membrii Biroului Operativ si ai Comisiei de cenzori.

(2) Consiliul Judetean se convoca trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui, a cel putin 1/3 din membrii Biroului Operativ sau a cel putin 1/3 din membrii Consiliului Judetean si este statutar constituit in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai

(3) Hotararile se iau cu jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului Judetean, cu exceptia cazurilor in care statutul prevede altfel.

Art. 25: Consiliul Judetean are urmatoarele competente:

a) decide si actioneaza pentru atingerea scopului si realizarea obiectivelor UJSLI;

b) duce la indeplinire hotararile Conferintei Judetene si propriile hotarari;

c) aproba afilierea la UJSLI, retragerile, suspendarile si excluderile din UJSLI;

d) suspenda sau elibereaza din functie orice membru al Biroului Operativ si al Comisiei de cenzori, cu un numar de voturi egal cu 3/4 din numarul membrilor sai;

e) alege dintre membri Consiliului Judetean, cu 2/3 din voturile exprimate, persoanele care vor asigura interimatul pana la prima Conferinta Judeteana, in caz de vacantare a unei functii din Biroul Operativ sau din Comisia de cenzori;

f) hotaraste cu 2/3 din membrii sai, declansarea unei greve generale;

g) stabileste cuantumul cotizatiei catre UJSLI, a membrilor sai;

h) hotaraste afilierea la federatii si/sau confederatii sindicale precum si retragerea din aceste structuri, cu 3/4 din voturile membrilor sai;

i) hotaraste sanctiunea pentru membrii UJSLI care incalca statutul;

j) hotaraste declansarea conflictelor de munca, modalitatile de actiune si de solutionare a acestora;

k) adopta platforma de revendicari a federatiei, si/sau face propuneri pentru modificarea si completarea acesteia;

l) aproba executia bugetara pe anul prcedent si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator;

m) hotaraste numarul posturilor si structura acestora, pentru salariaţii UJSLI;

n) ia hotarari cu privire la infiintarea de publicatii si de unitati economice, sociale, de cultura si sportiv – turistice;

o) stabileste norma de reprezentare pentru Conferinta Judeteana;

p) aproba propriul regulament de functionare si pe cel al Biroului Operativ;

r) aproba reprezentantii UJSLI in Comisia Paritara la nivel judetean.

Art. 26: (1) Intre sedintele Consiliului Judetean, conducerea UJSLI B-N este asigurata de Biroul Operativ.

(2) Biroul Operativ este alcatuit din 9 membri alesi de Conferinta Judeteana pe urmatoarele functii:

  • Presedinte;

  • Primvicepresedinte

  • Secretar unional;

  • 2 vicepresedinti;

  • 4 membri;

(3) Biroul Operativ se intruneste lunar si ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a cel putin 1/3 din membrii sai.

(4) Biroul Operativ este statutar constituit in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai, iar hotararile se iau prin vot deschis cu majoritate simpla din numarul membrilor sai.

(5) In prima sedinta a Biroului Operativ se vor stabili atributiile membrilor pe departamente, domenii si zone ale judetului.

Art. 27: (1) Biroul Operativ are urmatoarele competente:

a) elaboreaza strategia si modalitatile de actiune pentru atingerea scopului si realizarea obiectivelor UJSLI;

b) actioneaza pentru realizarea hotararilor Consiliului Judetean si a propriilor hotarari;

c) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, si-l supune aprobarii Consiliului Judetean;

d) prezinta periodic, in Consiliul Judetean, informari cu privire la activitatea membrilor Biroului Operativ, pe domenii, compartimente si zone;

e) sprijina sindicatele afiliate in realizarea demersurilor pentru dobandirea personalitatii juridice si participa prin delegati la activitatile si actiunile lor;

f) aproba cheltuielile pentru investitii si pentru dotarea materiala si asigura gestionarea bunurilor din patrimoniul UJSLI;

g) elaboreaza proiectul regulamentului Consiliului Judetean si al regulamentului propriu si le supune spre aprobare Consiliului Judetean;

h) elaboreaza si aproba fisa postului, aproba angajarea pe post sau desfacerea contractului de munca, pentru salariaţii UJSLI;

i) aproba propunerea de degrevare in ordinea functiilor si in conformitate cu CCM la nivel de ramura invatamant si o transmite federatiei;

j) hotaraste asupra problemelor de personal si de salarizare a personalului angajat, precum si asupra indemnizatiilor si premiilor acordate membrilor organelor de conducere si salariatilor, in raport cu functia si cu activitatea depusa;

k) aproba criteriile si cuantumul ajutoarelor acordate de UJSLI membrilor sai, aflati in situatii deosebite;

l) aproba cheltuielile pentru sustinerea solutionarii conflictelor de munca si pentru unele actiuni sindicale, profesionale, sociale, culturale si sportiv – turistice;

m) intocmeste proiectul de buget si-l supune aprobarii Consiliului Judetean;

n) participa, prin membrii alesi sau prin delegati, la convocarile organizatiilor la care UJSLI este afiliata;

(2) Biroul Executiv este format din 3 membri: preşedinte, primvicepreşedinte, secretar unional şi are urmatoarele competente:

a) asigura si raspunde pentru derularea executiei bugetare;

b) propune ordinea de zi a sedintelor Biroului Operativ şi a Consiliului Judetean;

c) propune Biroului Operativ şi Consiliului Judetean spre aprobare, reprezentantii UJSLI in Comisia Paritara UJSLI – ISJ;

d) stabileste problemele care urmeaza a fi dezbatute si solutionate in Comisia Paritara;

e) asigura transmiterea informatiilor catre sindicatele afiliate si primeste cererile, propunerile si sesizarile membrilor sai;

f) analizeaza, propune solutii si urmareste rezolvarea cererilor si revendicarilor membrilor sai;

g) desemneaza reprezentanti in structurile de negociere cu angajatorul si cu administratia locala, precum si la toate comisiile si organismele in care conform legii, sindicatele reprezentative au membrii sau observatori;

h) verifica respectarea obligatiilor fata de UJSLI a sindicatelor afiliate;

i) duce la îndeplinire hotărârile Biroului Operativ şi ale Consiliului Judeţean;

j) soluţionează problemele curente ale membrilor de sindicat.

Art. 28: Membrii Biroului Operativ isi desfasoara activitatea conform prevederilor Regulamentului propriu de organizare si functionare.

Art. 29: Activitatea Biroului Operativ este coordonata de presedinte, care are urmatoarele competente:

a) asigura permanenta activitatii UJSLI si rezolvarea problemelor curente, personal sau prin membrii Biroului Executiv si prin angajatii UJSLI;

b) reprezinta interesele UJSLI si ale membrilor sai in relatiile cu angajatorii, cu administratia judeteana si locala, cu presa, cu alte sindicate, cu federatia si confederatia la care UJSLI este afiliata, cu alte organizatii, cu persoane juridice si fizice. Delegarea autoritatii in acest sens, poate fi facuta catre alti membrii ai Biroului Operativ, prin regulament sau de catre presedinte. In absenta presedintelui, interesele UJSLI si ale membrilor sai sunt reprezentate de membrii Biroului Executiv;

c) coordoneaza si controleaza activitatea membrilor Biroului Operativ, pe domenii, compartimente si teritorial;

d) informeaza Biroul Operativ despre activitatea desfasurata intre sedintele acestuia;

e) supune aprobarii Biroului Operativ problemele ce vor fi dezbatute in Comisia Paritara si solicita convocarea eacesteia;

f) conduce sedintele Biroului Operativ si ale Consiliului Judetean;

g) raspunde de executia bugetara;

h) asigura accesul Comisiei de Cenzori, in plenul ei, la documentele financiar – contabile ale UJSLI;

i) raspunde de gestionarea patrimoniului UJSLI si de modul de folosire al acestuia. Responsabilitati in acest sens se pot atribui prin regulament catre membrii Biroului Operativ si angajatii JUSLI;

j) indeplineste orice alte atributii stabilite de Biroul Operativ si de Consiliul Judetean;

Art. 30: (1) Comisia de cenzori este organul de control intern, economic si financiar.

(2) Comisia de cenzori este formata din presedinte si 2 membri, alesi de Conferinta Judeteana.

(3) Comisia de cenzori verifica anual activitatea financiara si econamica a UJSLI, sau la solicitarea Consiliului Judetean.

(4) In prima sedinta a Comisiei de cenzori, aceasta isi stabileste responsabilitatile si îsi intocmeste programul activitatilor.

(5) Comisia de cenzori prezinta periodic informari in Consiliului Judetean si raportul activitatii proprii in Conferinta Judeteana.

Art. 31: Suspendarea sau revocarea membrilor Biroului Executiv, ai Biroului Operativ si ai Comisiei de cenzori se propune: de presedinte, de cel putin 1/3 din membrii Biroului Operativ sau de cel putin 1/3 din membrii Consiliului Judetean, si se hotaraste de Consiliul Judetean, in una din situatiile urmatoare:

a) devine incompatibil cu functia detinuta;

b) incalca in mod voit si repetat prevederile statutului UJSLI;

c) savarseste fapte care aduc prejudicii grave imaginii si activitatii UJSLI;

d) incalca grav disciplina sindicala sau incalca in mod repetat, cu vinovatie, obligatiile sindicale ce îi revin;

e) dovedeste inactivitate, dezinteres sau lipsa capacitatii in exercitarea mandatului, pe o perioada de 3 luni consecutive.


Cap. VII PATRIMONIUL UJSLI

Art. 32: Patrimoniul UJSLI este compus din bunuri mobile si imobile astfel:

a) cotizatiile lunare ale membrilor UJSLI;

b) donatii, sponsorizari si dobanzi;

c) obiectele din inventarul UJSLI;

d) cota-parte din patrimoniul fostului UGSR;

e) profitul realizat din activitatile proprii;

f) orice alte bunuri dobandite conform legii.

Art. 33: Patrimoniul UJSLI este indivizibil si netransmisibil.

Art. 34: Gestionarea patrimoniului revine in sarcina Biroului Operativ, ale carui hotarari se aduc la cunostinta Consiliului Judetean.

Art. 35: Gestionarea fondurilor banesti ale UJSLI se face cu aprobarea Biroului Operativ, prin membrii care au specimen de semnatura in banca. Persoanele care au specimen de semnatura pentru acces la conturile UJSLI sunt: presedintele – prima semnatura, prim vicepresedintele si secretarul unional – a doua semnatura.


Cap. VIII DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA UJSLI. DISTRIBUIREA, TRANSMITEREA SI LICHIDAREA PATRIMONIULUI


Art. 36: (1)Divizarea, comasarea sau dizolvarea UJSLI poate fi hotarata numai de Conferinta Judeteana, in prezenta a cel putin 3/4 din numarul delegatilor, stabilit conform normei de reprezentare, iar hotararile in acest sens se iau cu cel putin 2/3 din numarul delegatilor.

(2) Reorganizarea şi dizolvarea organizaţiei sindicale se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, care prevede expres aceste modalităţi.

Art. 37: UJSLI nu poate fi dizolvata si nu i se poate suspenda activitatea in baza unor dispozitii ale autoritatilor administratiei publice sau ale patronatelor.

Art. 38: Conferinta Judeteana, in conditiile art. 36, hotaraste asupra distribuirii, transmiterii si divizarii patrimoniului UJSLI.

Art. 39: Bunurile primite in folosinta de la stat, vor fi restituite.


Cap. IX DISPOZITII FINALE


Art. 40: UJSLI Bistrita – Nasaud are sigiliu propriu, firma si legitimatii pentru membrii Biroului Operativ.

Art. 41: Toate documentele financiar – contabile, hotararile, deciziile, procesele verbale ale organelor de conducere ale UJSLI, precum si actele intrate si iesite, se indosariaza si se pastreaza in arhiva UJSLI.

Art. 42: Membrii Biroului Operativ care au plecat in alte sectoare de activitate, precum si cei pensionati, raman, la dorinta lor exprimata in scris, membri de onoare ai UJSLI.

Art. 43: Membrii de sindicat care au facut parte din Biroul Operativ al UJSLI si nu au fost suspendati sau revocati din vina lor, primesc cu ocazia pensionarii, sau la expirarea mandatului o diploma de merit personalizata, insotita de un premiu aprobat de Biroul Operativ.

Art. 44: Membrii fondatori ai UJSLI isi pastreaza aceasta calitate pana la retragerea din UJSLI.

Art. 45: Se instituie titlul de Preşedinte de onoare – fondator, onorific al UJSLI B-N pentru domnul profesor Titu Rauca.

Art. 46: Prezentul Statut intra in vigoare la data adoptarii lui in Conferinta Judeteana a UJSLI, care s-a tinut la data de 28 ianuarie 2011.


Bistrita, 29.01.2011

Centralizatorul candidaturilor

In atentia colegilor membri de sindicat.
Va prezentam centralizatorul candidaturilor, conform hotararii Cosiliului Judetean al U.J.S.L.I. Bistrita-Nasaud.


                UNIUNEA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BISTRIŢA-NĂSĂUD;

Cod fiscal: 13457366;

Bistriţa, str. Al. Odobescu nr.3, cod postal 420043, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/fax: 0263/233066

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Nr. 19 din 21.01.2011
TABEL NOMINAL CU CANDIDAŢII LA CONDUCEREA U.J.S.L.I.

BISTRIŢA- NĂSĂUD
PREŞEDINTE

PRIMVICEPREŞEDINTE

SECRETAR

UNIONAL

VICEPREŞEDINŢI

MEMBRII

OBSERVAŢII

  1. MIHEŞTIAN

MARIA-MĂRIOARA

1. DUICU IOAN

1.ILIEŞ DUMITRU

1. IVAN VICTOR


1. IVAN VICTOR


2. MOCIAN EMIL2. SPORIŞ-

MOLDOVAN MIHAI

2. MOLDOVAN VIOLETA

3. MOCIAN EMIL

3. CSILLAG

ATTILA- ERNO


4. CICŞA LAORA


5.PUICA I. VASILE


6. SPORIŞ-

MOLDOVAN MIHAI


                                                       Secretar,                                                                                                                     PREŞEDINTE,

                                                  LIANA HODOŞ                                                                                                              prof. TITU RAUCA

LISTA REGULAMENTELOR, NORMELOR METODOLOGICE, INSTRUCTIUNILOR SI A ORDINELOR DE PUNERE IN APLICARE A

LISTA

REGULAMENTELOR, NORMELOR METODOLOGICE, INSTRUCŢIUNILOR ŞI A ORDINELOR DE PUNERE ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE – CARE VOR FI TRANSMISE SPRE ELABORARE INSPECTORATELOR ȘCOLARE

Ianuarie 2011

Nr.

crt.

Denumirea actului normativ

1

Metodologie privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar


2

Metodologie privind organizarea învăţământului obligatoriu cu frecvenţă redusă

3

Regulament privind organizarea învățământului de artă

4

Regulament privind organizarea învățământului sportiv


5

Regulament privind constituirea Registrului național al performanței sportive

6

Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii cu cerințe educaționale speciale

7

Metodologie privind evaluarea, asistența psiho-pedagogică, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale

8

Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului special

9

Metodologie privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale

10

Metodologie privind organizarea centrelor de excelență


11

Regulament cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare în învăţământul preuniversitar

12

Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare

13

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar


14

Regulament privind organizarea unităţilor care oferă activitate extraşcolară

15

Metodologie privind acordarea subvenției pentru acoperirea costurilor aferente frecventării liceului pentru copiii proveniți din mediul rural și din grupurile dezavantajate socio-economic

16

Metodologia de mişcare a personalului didactic

17

Metodologie de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

18

Metodologie de acordare a gradației de merit și de implementare a programului național de stimulare a excelenței didactice

19

Regulamentul de organizare și desfășurare a inspecţiei şcolare

20

Regulamentul de organizare şi funcționare a inspectoratelor şcolare

21

Metodologie de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică

22

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei Corpului Didactic

23

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrelor atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale

24

Regulamentul de organizare şi funcţionare a CJRAE

25

Metodologie privind acordarea distincției Profesorul anului”

26Metodologie de acordare a titlului de profesor – emerit

27


Metodologia de formare continuă a cadrelor didactice


28Metodologie privind constituirea corpului de mentori

29


Metodologie de organizare a concursurilor pentru directori şi directori adjuncți

30


Metodologie de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi control in inspectoratele școlare

31

      Metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte non-formale şi informale a cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare profesională.

INFORMARE PRIVIND DREPTURILE SALARIALE(PROCESE)

IN URMA CONSILIULUI JUDETEAN DIN 07.APRILIE 2012 S-A LUAT HOTARAREA DESCHIDERII UNUI NOU PROCES PRIVITOR LA DREPTURILE SALARIALE, (AL 13-LEA SALARIU). PRIVITOR LA PROCESELE DESCHISE CU DREPTURILE SALARIALE VA COMUNICAM CA:
1. SUNTEM IN FAZA FINALA CU PROCESELE DESCHISE PENTRU RECUPERAREA DIFERENTELOR SALARIALE, PREVAZUTE IN LEGEA 221/2008;
1. AM DEMARAT PROCESELE PENTRU RECUPERARE DIMINUARII CU 25% A INDEMNIZATIEI DE CONCEDIU, AFERENT ANULUI 2010.
3. DEOCAMDATA, NU AVEM PROCESE PE ROL PRIVIND REINCADREREA SALARIALA PE ANUL 2010, DEOARECE NU S-AU FINALIZAT TOATE PROCESELE PE LEGEA 221/2008.
URMATOAREA ETAPA ESTE DESCHIDERA PROCESULUI PENTRU REINCADRAREA PE ANUL 2010.

PRESEDINTE,
PROFESOR EMIL MOCIAN

FISE DE EVALUARE - GRADATIE DE MERIT

ACCESATI LINK-UL "ORDINE", AFLAT INTRE LINK-URILE METODOLOGII SI ALTE DOCUMENTE