Autentificare

Avem 10 vizitatori și niciun membru online

Arhiva UJSLIBN 2007-2012

Cati bani aduc profesorii in bugetele locale?

Cati bani aduc profesorii in bugetele locale? Plata sentintelor judecatoresi si plata navetei Am avut zilele trecute o sedinta interesanta si utila cu colegii dintr-un oras, consilierii locali, primarul, viceprimarul si contabilul de acolo. Motivul: decontarea navetei si plata sentintelor. Afirmatia facuta in timpul intalnirii de catre primar ca: "AM DAT SCOLII _______ lei de unde sa mai platim sentintele si naveta" m-a facut sa reactionez rapid. Explicatia este legata de bugetul unitatilor de invatamant. Avem 4 surse de finantare care ajung in scoli .Le gasiti in orice buget al unitatilor de invatamant. 1. SALARII (finantare per elev- nr de elevi x suma din HG) deci de la bugetul de stat in functie de cati elevi snt. Iar elevii vin ca sunt profesorii buni. Daca nu erau mergeau la scoli din alte orase. (sume cuprinse in LEGEA BUGETULUI DE STAT anexa 5) 2. UTILITATI (nr de elevi inmultita cu suma prevazuta in HG din dec 2011) deci tot de la bugetul de stat. Este primul an in care vin bani de la bugetul de stat. (1,25% in fiecare trimestru). 3. HOTARARILE JUDECATORESTI (sume cuprinse in LEGEA BUGETULUI DE STAT anexa 5) castigate de catre SINDICATELE DIN PREUNIVERSITAR 4. SUME DIN CONSIILE LOCALE - daca vin - si acestea tot din salariile noastre. Ceea ce nu spun primarii este urmatorul aspect. DIN IMPOZITUL PE SALARII DE LA PCT 1 SI DE PE HOTARARILE JUDECATORESTI aproximativ 8% (din impozitul pe salarii de 16%, 47% raman in bugetul local si 53% merg la bugetul consolidat) constituie sume care raman in bugetul local. Stimati primari si consilieri locali va anunt ca daca nu existau sindicatele nu aveati sume suplimentare in bugetele locale. Asa ca, din aceste sume se pot plati atat naveta cadrelor didactice cat si formarea profesionala a colegilor nostri. Nu puteti deveni domnilor alesi locali, administratorii banilor pe care dascalii, copiii si sindicatele ii aduc in comunitatea dumneavoastra. Nu va cerem decat banii pe care noi ii aducem.

OUG 21/30.05.2012 PRIVIND MODIFICAREA LEN NR. 1/2011

MODIFICARI IN LEN 1/2011. ACCESATI LINK "LEGISLATIE"

CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE - DEFINITIVAT

CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE
Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare
pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ
Structura probei scrise din cadrul examenului naţional de acordare a definitivării în
învăţământ 2012 va cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele la care se susţine
examenul câte 3 subiecte, fiecăruia fiindu-i alocate câte 30 de puncte. Se acordă 10
puncte din oficiu, iar nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
Subiectul I cuprinde itemi ce evaluează competenţe din specializare/ disciplina de
specialitate sau disciplinele prevăzute la art. 75, lit. b)-j) din Metodologia cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013,
aprobată prin OMECTS nr. 5560/2011.
Subiectul al II-lea este centrat pe didactica disciplinei de specialitate (sau metodica
predării disciplinelor prevăzute la art. 75, lit. b)-j) din Metodologia cadru). Aceste
subiecte pot viza demonstrarea de competenţe aplicate disciplinei/disciplinelor pe
care candidatul le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru
încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Subiectul al III-lea este alocat pedagogiei (respectiv pedagogiei preşcolare/şcolare –
în funcţie de categoriile de personal didactic) şi elementelor de psihologie a educaţiei.
Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
Subiectele pot conţine:
 itemi obiectivi (de tip alegere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi de tip
pereche) prin care se vor evalua capacităţi de:
- determinare a corectitudinii definiţiilor, clasificărilor etc.;
- operare corectă cu termeni/concepte de specialitate şi formule specifice;
- recunoaştere/punere în evidenţă de caracteristici ale unor concepte, procese,
legităţi, teorii, respectiv a trăsăturilor unor comportamente, fenomene şi
procese;
- stabilire de corespondenţe/asociaţii între achiziţii;
- identificare de relaţii cauzale şi corelaţii;
- precizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare a
mecanismelor/proceselor specifice.
 itemi semiobiectivi (itemi cu răspuns scurt/de completare şi întrebări structurate)
prin care se vor evalua capacităţi de:
- construire a unor enunţuri corecte şi coerente;
2
- explicarea unor mecanisme/ procese din perspectiva diferitelor modele
teoretice;
- recunoaştere a problemelor abordate într-un text dat;
- caracterizare, analiză, corelare, comparare etc. a unor realităţi/concepte
specifice disciplinei;
- utilizare şi operaţionalizare de concepte/instrumente/reguli specifice
disciplinei;
- construire a unor exemple concrete pe baza unei structuri date;
- elaborare de exemplificări ale diferitelor aspecte teoretice abordate;
- exemplificare a unor concepte, fenomene, puncte de vedere etc.;
- evaluarea unor decizii de optim/optimizare a fenomenelor, proceselor,
mecanismelor etc. studiate.
 itemi subiectivi (itemi de tip eseu – semi- sau structurat şi rezolvări de probleme)
prin care se vor evalua:
- abilităţile de calcul/formalizare şi interpretare/evaluare/decizie a rezultatului
obţinut;
- capacităţi de analiză, corelare, interpretare, proiectare şi utilizare a unor
instrumente de cunoaştere specifice disciplinei;
- capacitatea de a formula şi argumenta puncte de vedere referitoare la o
anumită problematică;
- explicarea/ analizarea, pe baza unui stimul dat (text, grafic, desen, hartă,
imagine) a unor elemente, mecanisme, procese etc., precum şi a diferitelor
relaţii cauzale sau corelaţii posibile;
- competenţa de a realiza transferuri cognitive specifice şi nespecifice;
- capacitatea de a semnifica şi resemnifica achiziţiile dobândite, în diverse
contexte;
- capacitatea de sesizare şi rezolvare de probleme şi de situaţii-problemă;
- explicarea specificului şi a rolului/importanţei unor concepte, factori, cauze, fapte,
fenomene pornind de la elemente date (situaţii de viaţă, situaţii educaţionale,
experienţe profesionale, texte, imagini, concepte);
- caracterizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare specifice
disciplinei.
Pentru fiecare subiect în parte, în funcţie de disciplina/disciplinele la care se susţine
examenul, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare stabileşte procentajele ce
urmează a fi evaluate din fiecare domeniu/conţinut/temă, prin raportare la nivelurile
cognitive/competenţele specificate în programa de examen (achiziţia informaţiei,
înţelegere, aplicare, analiză), rezultând astfel ponderea pe care fiecare competenţă şi
element de conţinut o va avea în cadrul fiecărui subiect în parte. Astfel:
- Cunoaşterea termenilor, concepţiilor, teoriilor, legilor, faptelor, fenomenelor,
proceselor, problematicii specifice fiecărei discipline poate cuprinde următoarele
sarcini de lucru:
 definiţi
 enumeraţi
3
 selectaţi
 numiţi
 descrieţi
 precizaţi
 specificaţi notele definitorii
 caracterizaţi
- Înţelegerea conceptelor, concepţiilor, principiilor, normelor, modalităţilor de operare şi abordare specifice fiecărei discipline poate viza ca sarcini de lucru:
 operaţionalizaţi
 detaliaţi
 transcrieţi/rescrieţi
 explicaţi
 specificaţi
 exemplificaţi
 treceţi dintr-un limbaj în altul
 inferaţi
 analizaţi
 caracterizaţi
 comparaţi/discriminaţi
- Demonstrarea de competenţe cognitive de nivel superior (aplicarea şi utilizarea elementelor specifice fiecărei discipline în contexte noi şi în rezolvarea de probleme/situaţii-problemă) prin intermediul următoarelor posibile sarcini de lucru:
 demonstraţi
 operaţi
 modificaţi
 inferaţi
 derivaţi concluzia
 justificaţi
 estimaţi
 rezolvaţi
 comparaţi
 selectaţi
 esenţializaţi
 conchideţi
 sintetizaţi
 construiţi/descrieţi/completaţi un enunţ/tabel/grafic/hartă
 analizaţi un text
 formulaţi/argumentaţi/susţineţi critic
 extrapolaţi
 evaluaţi
 propuneţi
 elaboraţi/proiectaţi
4
Având în vedere funcţia de certificare, specifică examenului naţional de acordare a definitivării în învăţământ baremul de evaluare şi de notare este proiectat astfel încât să se asigure unitatea de evaluare la nivel naţional. Nu se pot acorda punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem şi nu se acordă fracţiuni de punct. Întrucât examenul are drept scop recunoaşterea competenţelor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care – conform art. 64 din Metodologia cadru – dovedeşte că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice, în baremul de evaluare şi de notare există precizări care vizează obligativitatea profesorilor corectori de a puncta oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. De asemenea, baremul unora dintre itemi poate prevedea explicit punctaje intermediare. Acestea vor fi acordate pentru următoarele elemente:
- adoptarea unei perspective practic-aplicative, oferirea de ilustrări şi exemplificări, realizare de analize critice ale diferitelor aspecte abordate;
- calitatea, consistenţa, structurarea şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor oferite, modul de elaborare a răspunsurilor la itemii semiobiectivi şi subiectivi;
- modalitatea de formulare a opiniilor şi pertinenţa argumentărilor;
- calitatea şi valoarea pragmatică a limbajelor de specialitate utilizate;
- gradul de originalitate şi creativitate în conceperea şi structurarea răspunsului;
- încadrarea în limita de spaţiu precizată;
- organizarea textului redactat: introducere, cuprins, concluzie.
Toate subiectele şi baremele de evaluare elaborate pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ sunt proiectate în conformitate cu tematica şi bibliografia aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, au un grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de examen, pot fi tratate în timpul stabilit

PROCEDURA DE RETINERE A COTIZATIEI DE SINDICAT PE STATUL DE PLATA

UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT BISTRITA-NASAUD;

Cod fiscal: 13457366;

Bistrita, str. Al. Odobescu nr.3, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/fax: 0263/233066

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PROCEDURA DE REŢINERE A COTIZAŢIEI DE SINDICAT PE STATUL DE PLATĂ

Se intră pe fiecare poziţie din statul de plata, în meniul „REŢINERI ŞI DEDUCERI”, se alege comanda „adaugă” şi apoi se selectează reţinerea „SINDICAT” şi se completează după cum urmează:

- suma de 1% din brut;

- beneficiar U.J.S.L.I. B-N (SINDICAT ÎNVĂŢĂMÂNT);

- CONT: RO33CECEBN0131RON0052739 deschis la CEC BANK sucursala Bistriţa;

- C.U.I. 13457366;

- dată cerere – data înregistrării tabelului cu angajaţii care au semnat acordul de reţinere a cotizaţiei pe statul de plată;

- număr cerere – nr. de înregistrare a tabelului/nr. de ordine a persoanei din tabel (ex. 22/1, 22/2, 22/3 etc.).

În situaţia centralizatoare va fi un singur ordin de plată.

Înainte de a închide situaţia centralizatoare, din programul de salarii „EDUSAL” se va poziţiona pe ordinul pe ordinul de plată de la sindicat. Se modifică suma, în sensul că se lasă doar jumătate şi se accesează „salvare”.

Din partea dreaptă, din comenzi se alege opţiunea „ADAUGĂ” care dă posibilitatea de a adăuga un nou ordin de plată, reprezentând cealaltă jumătate a cotizaţiei, pentru sindicatul din unitatea şcolară (unde fiecare unitate şcolară are deschis contul).

ATENŢIE! OPERAŢIILE VIZÂND REŢINEREA COTIZAŢIEI DE SINDICAT PE STATUL DE PLATĂ, VOR FI OPERATE ÎN LUNA MAI, IAR DACĂ LUNA A FOST FINALIZATĂ SE VA REDESCHIDE STATUL DE PLATĂ ŞI SE VOR OPERA MODIFICĂRILE CONFORM NOILOR FUNCŢIONALITĂŢI DIN VERSIUNEA 1.14.4. (INSTRUCTIUNI „EDUSAL” ANEXĂ LA ORDINUL COMUN AL MECTS, MAI, MFP DIN 29.05.2012).

PREŞEDINTE,

Profesor, Emil Mocian

TITULARIZARE 2012 - pagina de start

Noutăţi


 • 30 Martie 2012
  ora 18:00
 • Lista posturilor pentru concurs a fost publicată.


  Pentru a vizualiza rapoartele din
  Apăsaţi aici


 • 28 Martie 2012
  ora 15:30
 • Lista posturilor pentru concurs a fost publicată. Lista finală a posturilor pentru concurs va fi publicată in data de 30 Martie.

 • 20 Februarie 2012
  ora 18:30
 • Pentru judeţele Buzau şi Vrancea, lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru etapa de restrângere de activitate a fost reactualizată

 • 15 Februarie 2012
 • Condiţiile meteo nefavorabile din judeţele Buzau şi Vrancea au împiedicat transmiterea la inspectoratele scolare a proiectelor de încadrare a personalului didactic din unele unitaţi de învaţamânt de pe raza acestor judeţe. În consecintă, lista posturilor didactice vacante/rezervate publicată, în prezent, pentru judeţele Buzau si Vrancea, nu este completă. Lista posturilor didactice vacante/rezervate pentru judeţele Buzau şi Vrancea va fi reactualizată în termenul cel mai scurt posibil.

 • 15 Februarie 2012
  ora 19:30
 • Site-ul Titularizare 2012 a fost lansat.
  Lista posturilor a fost publicată.  Siturile Titularizare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011 sunt disponibile în continuare la următoarele adrese: Titularizare 2003, Titularizare 2004, Titularizare 2005, Titularizare 2006, Titularizare 2007, Titularizare 2008, Titularizare 2009, Titularizare 2010 şi Titularizare 2011.

  Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012 - 2013 şi calendarul mobilitaţii (Anexa 25) se găsesc aici.


  ORDIN Nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012 - 2013, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5.560/2011 se găseşte aici

  Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se găseşte aici

  Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte aici

  Programele pentru concursul din 2012 se găsesc aici

  Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site, aveţi nevoie de Adobe Flash Player 8 sau mai nou.
  Puteţi instala cea mai nouă versiune de la http://get.adobe.com/flashplayer/.
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site este necesar să utilizaţi Internet Explorer 6.x / 7.x / 8.x sau Mozilla Firefox 3.x.
  Dacă întâmpinaţi dificultăţi la afişarea documentelor, apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit şi selectaţi "Save Target As..."
  Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveţi nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
  Daca nu aveţi Acrobat Reader atunci apăsaţi pe butonul de mai jos: