Autentificare

Avem 5 vizitatori și niciun membru online

Arhiva UJSLIBN 2007-2012

ATENTIE LA RETINERILE SALARIALE!

            UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT cu sediul în Bistrita str. Al. Odobescu nr. 3 judeţul Bistrita- Nasaud, înregistrata ca persoană juridică în baza Sentinţei civile nr.177/PJ/1990 (dosar nr. 179/PJ/1990) în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Bistrita , cod fiscal 13457366 , cont RO33CECEBN0131RON0052739 deschis la CEC BANK Bistrita , în termen legal, în temeiul art. 112 Cod procedură civilă, al art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii şi al art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, prin reprezentant legal, preşedinte Mocian Emil va comunicam faptul ca, pentru lamurirea situatiei create referitoare la Decizia privind diminuarea pe unităţii administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor şi redistribuirea nivelului maxim al cheltuielilor de personal primită astăzi de la Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa, este necesar sa contactati Trezorierul şef al Trezoreriei Bistriţa-dl Pintea Ioan, solicitând eventual lămuriri în scris

 

                      Telefon de contact  0263/216440 sau 0263/210664- Trezorier Sef Pintea Ioan .

PRESEDINTE,

Profesor Emil Mocian.

         

 

                   

CONSILIUL JUDETEAN

ÎN ATENŢIA LIDERILOR DE SINDICAT!
VINERI 23 NOIEMBRIE 2012, ORELE 10,00 SEDINTA LIDERILOR DE SINDICAT, LA CASA DE CULTURA A SINDICATELOR DIN MUN. BISTRITA, STR. AL. ODOBESCU, NR. 3.

VA ROG SA ADUCETI RECENSAMANTUL SI ACTELE NECESARE PENTRU PROCES.

PRESEDINTE, PROFESOR EMIL MOCIAN

CODUL MUNCII art. 50

26 iunie 20:54
Codul muncii
Art. 150

(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMENE - TITULARIZARE

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI EXAMINARE
DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT
RESURSE UMANE ȘI REȚEA ȘCOLARĂ
Nr. 932 / 04.07.2012
APROB,
SECRETAR DE STAT,
STELIAN VICTOR FEDORCA
Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul
Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/
rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar
Structura subiectelor
Structura probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/
catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar
2012 va cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele/ domeniile/ specializările la care
se susţine concursul, două subiecte, fiecare notat cu câte 45 de puncte. Se acordă 10
puncte din oficiu, iar nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
obţinut pentru lucrare.
Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore.
Subiectele vizează aplicarea conceptelor generale de metodică utilizând conţinutul
ştiinţific al disciplinei/ disciplinelor de specialitate. Astfel, subiectele urmăresc:
- perspective practic-aplicative, ilustrări şi exemplificări, realizare de analize critice
ale diferitelor aspecte abordate;
- calitatea, consistenţa, structurarea şi coerenţa ideilor şi a exemplificărilor;
- modalitatea de formulare a opiniilor şi pertinenţa argumentărilor;
- corectitudinea conţinutului ştiinţific;
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.
I. Pentru toate disciplinele de concurs (cu excepţia: educaţie fizică şi sport,
kinetoterapie, profesori documentarişti, consiliere psihopedagogică, psihopedagogie
specială, terapie educaţională complexă şi integrată):
Subiectul I este elaborat din perspectiva abordării didactice a unor secvenţe/ unităţi
de învăţare din programa/ programele şcolare în vigoare pentru disciplina/
disciplinele la care se susţine concursul. Subiectul I poate cuprinde itemi
semiobiectivi şi/ sau subiectivi.
Subiectul al II-lea este centrat pe problematica proiectării şi realizării evaluării
competenţelor dobândite de elevi şi prevăzute în programa/ programele şcolare în
2
vigoare pentru disciplina/ disciplinele la care se susţine concursul. Acest subiect vizează demonstrarea competenţelor de evaluare ale cadrului didactic în contextul procesului instructiv-educativ pentru disciplina/ disciplinele de concurs. Subiectul al II-lea cuprinde itemi subiectivi. II. a. Pentru educaţie fizică şi sport şi pentru kinetoterapie: Subiectul I este elaborat din perspectiva abordării didactice a principiilor de instruire şi a procedeelor şi metodelor specifice disciplinei la care se susţine concursul. Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. Subiectul al II-lea este elaborat pe problematica proiectării activităţii specifice disciplinei la care se susţine concursul. Subiectul al II-lea cuprinde itemi subiectivi. II. b. Pentru profesori documentarişti: Subiectul I este elaborat din perspectiva activităţilor cu caracter practic aplicativ: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice, precum şi strategiile didactice utilizate în procesul de instruire. Subiectul I poate cuprinde itemi obiectivi şi/ sau semiobiectivi. Subiectul al II-lea este centrat pe problematica managementului clasei. Subiectul al II-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi şi subiectivi. Aceste subiecte vizează demonstrarea competenţelor cadrului didactic în formarea elevilor şi în influenţarea climatului educaţional al şcolii. II. c. Pentru consiliere psihopedagogică: Subiectul I este elaborat din perspectiva activităţilor cu caracter practic-aplicativ: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice, precum şi a programelor specifice de consiliere psihopedagogică. Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. Subiectul al II-lea este centrat pe problematica managementului propriei persoane, precum şi a managementului clasei de elevi. Acest subiect vizează demonstrarea competenţelor consilierului psihopedagog de formare de atitudini, de evaluare a progreselor realizate de elevi în urma consilierii, de realizare a unui climat educativ stimulativ şi eficient, precum şi demonstrarea competenţelor privind construirea demersurilor didactice interactive. Subiectul al II-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. II. d. Pentru psihopedagogie specială şi pentru terapie educaţională complexă şi integrată: Subiectul I este elaborat din perspectiva activităţilor cu caracter practic-aplicativ: proiectarea, organizarea şi desfăşurarea demersului didactic şi desfăşurarea activităţilor educaţional-terapeutice cu elevii/ copiii/ tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES), abordarea strategiilor privind integrarea educaţională şi inserţia socială, desfăşurarea activităţilor instructiv-educative. Subiectul I poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi.
3
Subiectul al II-lea este centrat pe monitorizarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu şi pe evaluarea competenţelor dobândite de elevi în cadrul acestui proces, pe integrarea progresului şi a rezultatelor şcolare ale elevilor. Acest subiect vizează şi demonstrarea competenţelor de realizare a unui climat educativ interactiv, stimulativ, de creştere a eficienţei rezultatelor activităţilor didactice specifice. Subiectul al II-lea poate cuprinde itemi semiobiectivi şi/ sau subiectivi. Subiectele pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar 2012 sunt proiectate astfel încât să evalueze competenţe înscrise în programele specifice aprobate, în conformitate cu art. 114 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012 – 2013, aprobată prin OMECTS nr. 5560/ 2011 și cu Precizările Nr. 819/ 27.VI.2012. DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL, Silviu Cristian MIRESCU Corina MARIN DIRECTOR, Marius BĂLAȘA

ADEVERINTA RECENSAMANT

 

VA ROG INSISTENT SA TRIMITETI ADEVERINTELE PANA IN DATA DE 22.06.2012 

 

ADEVERINŢĂ

 

 

Unitatea/ instituţia  …………….………………………………..…………

Sediul: judeţul………………………..., localitatea……………..…………

            strada………………………………………..……nr. ….…………

Nr. înregistrare……………………..

 

 

 

Numărul total al salariaţilor din unitate: ……………….

Numărul total al membrilor de sindicat cărora li se reţine cotizaţia conform prevederilor Ordinului comun nr. 4576/230/2445/2011 cu modificările şi completările ulterioare,……………….. din care:

¨       ……….... membri ai organizaţiei  sindicale afiliată la F.S.L.I. 

¨       ………… membri ai organizaţiei sindicale afiliată la F.E.N.

¨       ………… membri ai organizaţiei sindicale afiliată la F.S.I. „Spiru Haret”

 

 

 

Director,                      Secretar,       Reprezentantul organizaţiei sindicale,